خدمات اینترنتی

مکالمه عمومی

موسسه فرهنگی هنری آریانپور یکی از کاملترین مجموعه دوره های آموزش زبان را به علاقمندان ارایه می نماید، دوره های این مرکز شامل زبان انگلیسی برای کلیه اهداف و در تمامی سطوح با دقت طراحی و ارایه می شوند.

سطح دوره تعداد جلسات روزها مبلغ
Basic - 18 سه روز در هفته 295،000 تومان
Elementary E1 18 سه روز در هفته 295،000 تومان
E2 18 سه روز در هفته 295،000 تومان
E3 18 سه روز در هفته 295،000 تومان
E4 18 سه روز در هفته 295،000 تومان
Pre-Intermediate PI1 18 سه روز در هفته 295،000 تومان
PI2 18 سه روز در هفته 295،000 تومان
PI3 18 سه روز در هفته 295،000 تومان
PI4 18 سه روز در هفته 295،000 تومان
PI5 18 سه روز در هفته 295،000 تومان
PI6 18 سه روز در هفته 295،000 تومان
Intermediate I1 18 سه روز در هفته 295،000 تومان
I2 18 سه روز در هفته 295،000 تومان
I3 18 سه روز در هفته 295،000 تومان
I4 18 سه روز در هفته 295،000 تومان
I5 18 سه روز در هفته 295،000 تومان
I6 18 سه روز در هفته 295،000 تومان
Upper-Intermediate UI1 18 دو روز در هفته 270،000 تومان
UI2 18 دو روز در هفته 310،000 تومان
UI3 18 دو روز در هفته 310،000 تومان
UI4 18 دو روز در هفته 310،000 تومان
UI5 18 دو روز در هفته 310،000 تومان
UI6 18 دو روز در هفته 310،000 تومان
Advanced Speaking A1 18 دو روز در هفته -
A2 18 دو روز در هفته -
A3 18 دو روز در هفته -
A4 18 دو روز در هفته -
A5 18 دو روز در هفته -
A6 18 دو روز در هفته -