خدمات اینترنتی

مکالمه عمومی

موسسه فرهنگی هنری آریانپور یکی از کاملترین مجموعه دوره های آموزش زبان را به علاقمندان ارایه می نماید، دوره های این مرکز شامل زبان انگلیسی برای کلیه اهداف و در تمامی سطوح با دقت طراحی و ارایه می شوند.

سطح دوره تعداد جلسات روزها مبلغ
Basic - ۱۸ سه روز در هفته ۲۹۵،۰۰۰ تومان
Elementary E1 ۱۸ سه روز در هفته ۲۹۵،۰۰۰ تومان
E2 ۱۸ سه روز در هفته ۲۹۵،۰۰۰ تومان
E3 ۱۸ سه روز در هفته ۲۹۵،۰۰۰ تومان
E4 ۱۸ سه روز در هفته ۲۹۵،۰۰۰ تومان
Pre-Intermediate PI1 ۱۸ سه روز در هفته ۲۹۵،۰۰۰ تومان
PI2 ۱۸ سه روز در هفته ۲۹۵،۰۰۰ تومان
PI3 ۱۸ سه روز در هفته ۲۹۵،۰۰۰ تومان
PI4 ۱۸ سه روز در هفته ۲۹۵،۰۰۰ تومان
PI5 ۱۸ سه روز در هفته ۲۹۵،۰۰۰ تومان
PI6 ۱۸ سه روز در هفته ۲۹۵،۰۰۰ تومان
Intermediate I1 ۱۸ سه روز در هفته ۲۹۵،۰۰۰ تومان
I2 ۱۸ سه روز در هفته ۲۹۵،۰۰۰ تومان
I3 ۱۸ سه روز در هفته ۲۹۵،۰۰۰ تومان
I4 ۱۸ سه روز در هفته ۲۹۵،۰۰۰ تومان
I5 ۱۸ سه روز در هفته ۲۹۵،۰۰۰ تومان
I6 ۱۸ سه روز در هفته ۲۹۵،۰۰۰ تومان
Upper-Intermediate UI1 ۱۸ دو روز در هفته ۲۷۰،۰۰۰ تومان
UI2 ۱۸ دو روز در هفته ۳۱۰،۰۰۰ تومان
UI3 ۱۸ دو روز در هفته ۳۱۰،۰۰۰ تومان
UI4 ۱۸ دو روز در هفته ۳۱۰،۰۰۰ تومان
UI5 ۱۸ دو روز در هفته ۳۱۰،۰۰۰ تومان
UI6 ۱۸ دو روز در هفته ۳۱۰،۰۰۰ تومان
Advanced Speaking A1 ۱۸ دو روز در هفته -
A2 ۱۸ دو روز در هفته -
A3 ۱۸ دو روز در هفته -
A4 ۱۸ دو روز در هفته -
A5 ۱۸ دو روز در هفته -
A6 ۱۸ دو روز در هفته -