خدمات اینترنتی

مکالمه عمومی

موسسه فرهنگی هنری آریانپور یکی از کاملترین مجموعه دوره های آموزش زبان را به علاقمندان ارایه می نماید، دوره های این مرکز شامل زبان انگلیسی برای کلیه اهداف و در تمامی سطوح با دقت طراحی و ارایه می شوند.

سطح دوره تعداد جلسات روزها مبلغ
Basic - 18 سه روز در هفته ۲۳۵،۰۰۰ تومان
Elementary E1 18 سه روز در هفته ۲۳۵،۰۰۰ تومان
E2 18 سه روز در هفته ۲۳۵،۰۰۰ تومان
E3 18 سه روز در هفته ۲۳۵،۰۰۰ تومان
E4 18 سه روز در هفته ۲۳۵،۰۰۰ تومان
Pre-Intermediate PI1 18 سه روز در هفته ۲۳۵،۰۰۰ تومان
PI2 18 سه روز در هفته ۲۳۵،۰۰۰ تومان
PI3 18 سه روز در هفته ۲۳۵،۰۰۰ تومان
PI4 18 سه روز در هفته ۲۳۵،۰۰۰ تومان
PI5 18 سه روز در هفته ۲۳۵،۰۰۰ تومان
PI6 18 سه روز در هفته ۲۳۵،۰۰۰ تومان
Intermediate I1 18 سه روز در هفته ۲۳۵،۰۰۰ تومان
I2 18 سه روز در هفته ۲۳۵،۰۰۰ تومان
I3 18 سه روز در هفته ۲۳۵،۰۰۰ تومان
I4 18 سه روز در هفته ۲۳۵،۰۰۰ تومان
I5 18 سه روز در هفته ۲۳۵،۰۰۰ تومان
I6 18 سه روز در هفته ۲۳۵،۰۰۰ تومان
Upper-Intermediate UI1 18 دو روز در هفته ۲۵۰،۰۰۰ تومان
UI2 18 دو روز در هفته ۲۵۰،۰۰۰ تومان
UI3 18 دو روز در هفته ۲۵۰،۰۰۰ تومان
UI4 18 دو روز در هفته ۲۵۰،۰۰۰ تومان
UI5 18 دو روز در هفته ۲۵۰،۰۰۰ تومان
UI6 18 دو روز در هفته ۲۵۰،۰۰۰ تومان
Advanced Speaking A1 18 دو روز در هفته ۲۶۰،۰۰۰ تومان
A2 18 دو روز در هفته ۲۶۰،۰۰۰ تومان
A3 18 دو روز در هفته ۲۶۰،۰۰۰ تومان
A4 18 دو روز در هفته ۲۶۰،۰۰۰ تومان
A5 18 دو روز در هفته ۲۶۰،۰۰۰ تومان
A6 18 دو روز در هفته ۲۶۰،۰۰۰ تومان