خدمات اینترنتی

آماده سازی TOEFL iBT

دوره Vocabulary پيش نياز اول تمام دوره ها مي باشد. برای شرکت در دوره ها باید در سطح Pre-Intermediate 6 باشند.

دوره تعداد جلسات روزها مبلغ
Vocabulary ۱۶ دو روز در هفته 265،000 تومان
Reading ۱۲ دو روز در هفته 250،000 تومان
Listening ۱۴ دو روز در هفته 265،000 تومان
Speaking ۱۴ دو روز در هفته 260،000 تومان
Writing ۱۶ دو روز در هفته 265،000 تومان