خدمات اینترنتی

آماده سازی TOEFL iBT

دوره Vocabulary پيش نياز اول تمام دوره ها مي باشد. برای شرکت در دوره ها باید در سطح Pre-Intermediate 6 باشند.

دوره تعداد جلسات روزها مبلغ
Vocabulary ۱۶ دو روز در هفته ۲۹۵،۰۰۰ تومان
Reading ۱۲ دو روز در هفته ۲۸۵،۰۰۰ تومان
Listening & Speaking ۲۲ دو روز در هفته ۵۱۵،۰۰۰ تومان
Writing ۱۶ دو روز در هفته ۲۹۵،۰۰۰ تومان