خدمات اینترنتی

آماده سازی TOEFL iBT

دوره Vocabulary پيش نياز اول تمام دوره ها و بعد از آن Listening پیش نیاز Speaking & Writing است . برای شرکت در دوره ها باید در سطح Pre-Intermediate 6 باشند.

دوره تعداد جلسات روزها مبلغ
Vocabulary ۱۶ دو روز در هفته ۲۵۰،۰۰۰ تومان
Reading ۱۲ دو روز در هفته ۲۳۵،۰۰۰ تومان
Listening ۱۴ دو روز در هفته ۲۵۰،۰۰۰ تومان
Speaking ۱۴ دو روز در هفته ۲۳۵،۰۰۰ تومان
Writing ۱۶ دو روز در هفته ۲۵۰،۰۰۰ تومان