خدمات اینترنتی

دوره های آمادگی PTE

PTE آزمون کامپیوتری ارزیابی دانش زبان انگلیسی می‌باشد که مورد قبول اداره مهاجرت استرالیا و دانشگاههای آن کشور و برخی کشورهای دیگر همچون کانادا،آمریکا و کشورهای اروپایی می‌باشد.

دوره‌های آمادگی PTE ما شامل موارد زیر می باشد.

برای شرکت در دوره، دانش زبانی افراد می باید حداقل در سطح Pre-Intermediate 6 باشد.

دوره های PTE مرکز در پنج دوره برگزار می شود که شامل مهارتهای: Vocabulary, Listening, Speaking, Reading, Writing می باشد.

دوره موضوع هر جلسه تعداد جلسات
Speaking Pronunciation ۵
Read - Aloud ۲
Repeat Sentence
Answer Short Questions
۱
Write from Dictation ۱
Spelling ۱
مبلغ: ۳۵۰،۰۰۰ تومان ۱۰ جلسه


دوره موضوع هر جلسه تعداد جلسات
Writing Grammar ۸
Essay Writing ۳
Summary of Written Text ۱
Reading of Paragraphs ۱
Describe Image ۱
مبلغ: ۴۰۰،۰۰۰ تومان ۱۴ جلسه


دوره موضوع هر جلسه تعداد جلسات
Vocabulary Pertinent Academic words/collocations ۱۴
مبلغ: ۴۰۰،۰۰۰ تومان ۱۴


دوره موضوع هر جلسه تعداد جلسات
Reading Multiple Choice
  • Single Answer
  • Multiple Answer
۱
Drop Bar ۱
Drag & Drop ۱
Practice ۳
مبلغ: ۲۵۰،۰۰۰ تومان ۶ جلسه


دوره موضوع هر جلسه تعداد جلسات
Listening Notetaking ۱
Summary of spoken Text ۲
Retell lectures ۲
Multiple Choice
  • Single Answer
  • Multiple Answer
۱
Fill-in The Blanks
Highlight correct summary
۱
Highlight incorrect words
Select Missing words
۱
مبلغ: ۳۰۰،۰۰۰ تومان ۸ جلسه