خدمات اینترنتی

دوره های آمادگی PTE

PTE آزمون کامپیوتری ارزیابی دانش زبان انگلیسی می‌باشد که مورد قبول اداره مهاجرت استرالیا و دانشگاههای آن کشور و برخی کشورهای دیگر همچون کانادا،آمریکا و کشورهای اروپایی می‌باشد.

دوره‌های آمادگی PTE ما شامل موارد زیر می باشد.

برای شرکت در دوره، دانش زبانی افراد می باید حداقل در سطح Pre-Intermediate 5 باشد.

دوره تعداد جلسات روزها مبلغ
Reading ۱۰ دو رو و یا یک روز در هفته ۲۸۰،۰۰۰ تومان
Listening ۱۰ دو رو و یا یک روز در هفته ۲۸۰،۰۰۰ تومان
Writing ۱۴ دو رو و یا یک روز در هفته ۲۹۰،۰۰۰ تومان
Speaking ۱۶ دو رو و یا یک روز در هفته ۳۰۰،۰۰۰ تومان