خدمات اینترنتی

مکالمه عمومی

اگرچه ما معتقدیم چیزی به نام "زبان انگلیسی عمومی" وجود ندارد و یادگیری زبان صرفا برای اهداف خاص می باشد، دوره های متفاوت آموزش زبان انگلیسی را به گونه ای تدوین نموده ایم که نیاز زبان آموزان با هر انگیزه ای برآورده شود.

دوره های مکالمه مرکز فرهنگی هنری آریان پور هر چهار مهارت Speaking, Writing, Reading و Listening را به صورت جامع در بر می گیرد.

زبان آموزان می توانند پس از شرکت در آزمون تعیین سطح و مشاوره با کارشناسان مرکز در کلاس ها شرکت نمایند.

همچنین، در صورت تمایل می توانند با شرکت در دوره های CAE , FCE و یا CPE برای اخذ مدارک بین المللی مربوطه اقدام نمایند.


سطح دوره تعداد جلسات روزها مبلغ
Basic - ۱۶ سه روز در هفته ۴۲۰،۰۰۰ تومان
Elementary E1 ۱۶ سه روز در هفته ۴۲۰،۰۰۰ تومان
E2 ۱۶ سه روز در هفته ۴۲۰،۰۰۰ تومان
E3 ۱۶ سه روز در هفته ۴۲۰،۰۰۰ تومان
E4 ۱۶ سه روز در هفته ۴۲۰،۰۰۰ تومان
Pre-Intermediate PI1 ۱۶ سه روز در هفته ۴۲۰،۰۰۰ تومان
PI2 ۱۶ سه روز در هفته ۴۲۰،۰۰۰ تومان
PI3 ۱۶ سه روز در هفته ۴۲۰،۰۰۰ تومان
PI4 ۱۶ سه روز در هفته ۴۲۰،۰۰۰ تومان
PI5 ۱۶ سه روز در هفته ۴۲۰،۰۰۰ تومان
PI6 ۱۶ سه روز در هفته ۴۲۰،۰۰۰ تومان
Intermediate I1 ۱۶ سه روز در هفته ۴۲۰،۰۰۰ تومان
I2 ۱۶ سه روز در هفته ۴۲۰،۰۰۰ تومان
I3 ۱۶ سه روز در هفته ۴۲۰،۰۰۰ تومان
I4 ۱۶ سه روز در هفته ۴۲۰،۰۰۰ تومان
I5 ۱۶ سه روز در هفته ۴۲۰،۰۰۰ تومان
I6 ۱۶ سه روز در هفته ۴۲۰،۰۰۰ تومان
Upper-Intermediate UI1 ۱۶ دو روز در هفته ۴۵۰،۰۰۰ تومان
UI2 ۱۶ دو روز در هفته ۴۵۰،۰۰۰ تومان
UI3 ۱۶ دو روز در هفته ۴۵۰،۰۰۰ تومان
UI4 ۱۶ دو روز در هفته ۴۵۰،۰۰۰ تومان
UI5 ۱۶ دو روز در هفته ۴۵۰،۰۰۰ تومان
UI6 ۱۶ دو روز در هفته ۴۵۰،۰۰۰ تومان
Advanced Speaking A1 ۱۸ دو روز در هفته ۴۸۰،۰۰۰ تومان
A2 ۱۸ دو روز در هفته ۴۸۰،۰۰۰ تومان
A3 ۱۸ دو روز در هفته ۴۸۰،۰۰۰ تومان
A4 ۱۸ دو روز در هفته ۴۸۰،۰۰۰ تومان
A5 ۱۸ دو روز در هفته ۴۸۰،۰۰۰ تومان
A6 ۱۸ دو روز در هفته ۴۸۰،۰۰۰ تومان
Cambridge Advanced English CAE ۱۸ دو روز در هفته ۵۲۰،۰۰۰ تومان