خدمات اینترنتی

آماده سازی TOEFL iBT

دوره Vocabulary پيش نياز اول تمام دوره ها مي باشد. برای شرکت در دوره ها باید در سطح Pre-Intermediate 6 باشند.

دوره تعداد جلسات روزها مبلغ
Vocabulary ۱۶ دو روز در هفته ۴۹۰،۰۰۰ تومان
Reading ۱۲ دو روز در هفته ۴۰۰،۰۰۰ تومان
Listening & Speaking ۲۰ دو روز در هفته ۸۰۰،۰۰۰ تومان
Writing ۱۶ دو روز در هفته ۵۵۰،۰۰۰ تومان